Dzisiaj jest

Do końca roku pozostało
dni

Do strony głównej

Paragraf          Temida

Strona:    »1«      2       3       wzory uchwał, itp.       literatura i orzecznictwo sądów       ustawy - akty prawne   

Zależność zaliczek i kosztów zarządu nieruchomości wspólnej w relacji: powierzchnia użytkowa a udział w Księdze wieczystej.

Jeśli ustalenie wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu nie jest kwotowo identyczne z prawidłowym ustaleniem wysokości tej zaliczki w stosunku do wielkości udziału właściciela lokalu we współwłasności przymusowej to jest oczywiste, że taki sposób jej określenia jest sprzeczny z ustawą o własności lokali. W konsekwencji należy stwierdzić, że narusza to prawo, a mianowicie jest sprzeczne z art. 12 ust 2 i art. 14 u.w.l i jako taka jest nieważna (art. 58 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Szczecinie, sygn. akt I ACa 507/12.

Zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Zobacz antyprzykład!!!

Niezawiadomienie o zebraniu a ważność uchwał.

Niezawiadomienie członka wspólnoty mieszkaniowej o terminie zebrania właścicieli może stanowić podstawę uchylenia przez sąd uchwały, jeżeli zostanie wykazane, że uchybienie to mogło mieć wpływ na jej treść.
Wyrok SN z 16.10.2002, IV CKN 1351/00
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa . . .

Doręczanie pism przez operatora pocztowego innego niż Poczta Polska.

W związku z nadsyłanymi do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapytaniami dotyczącymi interpretacji prawa w zakresie możliwości skutecznego doręczania przez operatora pocztowego innego niż Poczta Polska pism nadanych przez organ administracji publicznej, sąd lub organ podatkowy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia następujące stanowisko . . .

Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami.

Aby głosować na zebraniach wspólnoty, nie trzeba być na nich osobiście. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć osobie trzeciej - pełnomocnikowi . . .

Przebieg zebrania.

Zebrania wspólnoty różnią się od zwykłych zebrań. Nikt nie stwierdza, czy istnieje na nich kworum. O tym, czy uchwała została podjęta czy nie, decyduje to, czy za jej podjęciem wypowiedziała się większość właścicieli (...) Właściciele głosują udziałami . . .

Obliczanie głosów oddanych przez współwłaścicieli lokalu.

Ustawa o własności lokali nie normuje kwestii głosowania w sytuacji, gdy lokal stanowi przedmiot współwłasności, dlatego też zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej - kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . . .

Absolutorium.

Nieudzielenie absolutorium nie rodzi żadnych skutków. Zarząd, który nie otrzymał absolutorium, ale nie został odwołany, pełni dalej swoje obowiązki . . .

Podejmowanie decyzji we Wspólnocie.

Zarząd lub zarządca podejmuje samodzielnie czynności zwykłego zarządu, robi więc wszystko, co wiąże się z załatwieniem bieżących spraw. Zawiera umowy o . . .

Głosowanie.

Uchwały podejmuje się na trzy sposoby:
1. na zebraniu,
2. w drodze indywidualnego zbierania głosów,
3. albo też oddając głosy częściowo z zastosowaniem obu sposobów . . .

Zasada większości udziałów.

Pamiętać należy, że przy głosowaniu uchwał obowiązuje generalna zasada, iż większość udziałów to nie większość udziałów obecnych na zebraniu, ale . . .

Podanie do publicznej wiadomości rocznego rozliczenia finansów wspólnoty.

Roczne rozliczenie wspólnoty bez danych umożliwiających identyfikację członków to po prostu zestaw liczb i tabel i nic więcej. Nie istnieje termin „ochrona finansów”, a wręcz przeciwnie . . .

Uznanie uchwały za nieistniejącą po upływie przewidzianego w ustawie o własności lokali terminu do jej zaskarżenia.

Uchwała, za którą opowiedziała się niewystarczająca do osiągnięcia większości liczba właścicieli lokali, może być uznana za nieistniejącą również po upływie przewidzianego w ustawie o własności lokali terminu do jej zaskarżenia . . .

Czy można dokonać najpierw eksmisji a następnie sprzedać pusty lokal?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa może wystąpić do sądu z żądaniem o zgodę na sprzedaż lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości (art.art. 921-1013), natomiast nie ma prawa wystąpić o zgodę na eksmisję . . .

Strona:    »1«      2       3       wzory uchwał, itp.       literatura i orzecznictwo   


Wyświetl większą mapę Dym w oczy Dym w oczy Dym w oczy Strych Rynna Szkielety Odpadający Tynk Po remoncie Rynna Komin Deski = dachówki Poszycie dachowe Sufit kl. schodowej Sufit kl. schodowej Do_misek Do_wiadra Strych_deski Dachowki-brak Dach Balkon III piętro Balkon II piętro Balkon I piętro Przytuła Ruina