Mirosław Żelechowski Olsztyn, dnia 11 czerwca 2018 r.
ul. Okrzei 20 m 7
10-266 Olsztyn
okrzei20olsztyn@wp.pl
A K T     O S K A R Ż E N I A
przeciwko
Tadeuszowi Idzikowskiemu
Marcie Orłowskiej
-  referandarzowi sądowemu Sądu Rejonowego w Olsztynie
-  sędzi Sądu Rejonowego w Olsztynie
o to że:
- wydali orzeczenia sądowe niezgodne z obowiązującym prawem,
- w sposób rażący popełnili obrazę przepisów prawa,
- uchybili godności urzędu sędziego,
- a SSR Martę Orłowską ponadto o naruszenie powagi rzeczy osądzonej.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 16 stycznia 2017 r. osoby podające się za zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Olsztynie przy ul. Okrzei 20, tj. Emilia Pelawska i Andrzej Habedank złożyli pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym przeciwko Mirosławowi Żelechowskiemu, P. i K. Ż. Wartość przedmiotu sporu - 6 275,43 zł.
W sprawie Pelawska Emilia i Habedank Andrzej przedłożyli uchwałę nr 4/11/2015 z dnia 5 XI 2015 r. o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Suma udziałów podanych w uchwale nie jest równa 1. W konsekwencji uchwała jest sprzeczna z art. 23 ust 2 Ustawy o własności lokali. Właściciele lokali winni byli do podjęcia uchwały w trybie art. 23 ust. 2a. W związku z tym uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest nieważna a tym samym ww. osoby nie mogą reprezentować wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o własności lokali. Uchwały podjętej w trybie art. 23 ust 2a nie ma, nie istnieje nawet fizycznie.
Sąd winien niejako z urzędu podjąć postępowanie dowodowe sprawdzające posiadanie legitymacji czynnej przez powódkę w procesie. Posiadanie przez powódkę legitymacji czynnej w procesie jest przesłanką zasadniczą, od której istnienia uzależniona jest możliwość uwzględnienia powództwa, a jej brak winien prowadzić do wydania orzeczenia/wyroku oddalającego powództwo. Sąd takiego postępowania dowodowego nie przeprowadził.
Legitymacja czynna zawsze ściśle jest związana ze stroną powodową i oznacza jej uprawnienie do wszczęcia i prowadzenia procesu.
Swoistego rodzaju dziwolągiem umysłowym, debilizmem matematycznym jest oddanie głosów wg udziałów w nieruchomości wspólnej zgodnie z zapisami w Księdze Wieczystej oraz wg udziałów współwłaścicieli lokalu dotyczących udziałów w ich lokalu a następnie przeliczenie na m² powierzchni (powierzchni czego?) w stosunku do całkowitej powierzchni budynku!!!

Działania na ułamkach - matematyka, klasa V szkoły podstawowej.
Uchwała - wybór zarządu

Źródło: SR w Olsztynie, sygn. akt X Nc 56/17, k-21

Policz udziały
Ust. o wł. lok. art. 23 ust. 2 i 2a

Identyczną wadą prawną dotknięte są pozostałe uchwały. Osobliwym kuriozum są uchwały nr 2/2016 i 3/2016 - SR sygn. akt X Nc 56/17, k-15v, k-16v - w której głosuje się nie udziałami w nieruchomości wspólnej a powierzchnią użytkową lokali mieszkalnych!!!

Efektem takiej bezmyślnej żonglerki udziałami jest zmiana rzeczywistych udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej.Solidarnie

Źródło: SR w Olsztynie, sygn. akt X Nc 56/17, k-36

Solidarnie

Źródło: SR w Olsztynie, sygn. akt X C 2258/17, k-81

Ust. o wł. lok. art. 1a i 3 ust. 3a
W świetle ww. przepisów wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 marca 2017 r. przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tadeusza Idzikowskiego nakazującym pozwanym aby zapłacili solidarnie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zasądzenie od pozwanych również solidarnie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wyrokiem z dnia 20 września 2017 r. przez SSR w Olsztynie Martę Orłowską jest bezprawne!!!

NARUSZENIE POWAGI RZECZY OSĄDZONEJ

Pozew o zapłatę

Źródło: SR w Olsztynie, sygn. akt X Nc 56/17, k-2 do k-23

Nakaz zapłaty w post. upr.

Źródło: SR w Olsztynie, sygn. akt X Nc 56/17, k-36

Wyrok - nakaz zapłaty

Źródło: SR w Olsztynie, sygn. akt X C 2258/17, k-81

Art. 366 kpc - Wynik naruszenia powagi rzeczy osądzonej
Podpis autora
Akt oskarżenia przeciwko referendarzowi i sędzi SR w Olsztynie - do pobrania
www.okrzei20olsztyn.pl e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl stat4u